Remiss avseende utredning ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” Dnr: 1.1–2016-005861

Missiv

Sändlista

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 28 mars 2017!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket senast den 4 april 2017.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

•Regeringen gav den 17 december 2015 (S2015/08135/RS (delvis)) Läkemedelsverket uppdraget att i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och i samråd med övriga berörda aktörer uppdatera, vidareutveckla och sprida informationen om generiskt utbyte till förskrivare, farmaceuter och patienter genom materialet "Ett tryggt byte på apotek". 

•Vidare ska Läkemedelsverket och TLV se över och uppdatera den information om generiskt utbyte som redan finns tillgänglig, både på respektive myndighets webbplats och i annan form (t.ex. informationsmaterial till förskrivare, farmaceuter och patienter).

•Läkemedelsverket och TLV ska även ge förslag på nya sätt för att sprida informationen i materialet ”Ett tryggt byte på apotek”.  

Handläggare på Handikappförbunden

Martina Bergström