Pressmeddelanden från Handikappförbunden

Pressmeddelanden

 2017-06-19 13:10: "Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras"
Lärare har inte tillräckliga kunskaper om funktionsnedsättningar och de följder brister i lärmiljön kan ge. Många elevers behov av och rätt till en fungerande undervisning förbises. Funktionsrätt Sverige menar att Lärar- och rektorsutbildningen behöver utökat innehåll om funktionsnedsättning, hinder i lärmiljön och pedagogiska metoder - för alla elevers funktionsrätt.
 2017-05-18 15:23: "Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige och välkomnar Lars Ohly som ny ordförande"
Idag byter Handikappförbunden namn och blir Funktionsrätt Sverige. Vi välkomnar också Lars Ohly som vår nya ordförande. Han efterträder därmed Stig Nyman, som varit ordförande sedan 2015.
 2017-05-15 11:31: "Fler vackra ord utan konkreta förslag"
Statsrådet Åsa Regnérs presskonferens idag om propositionen för en ny funktionshinderspolitik lämnade mycket att önska. Vi saknar konkreta reformförslag och en plan för hur FNs kritik från 2014 ska åtgärdas.
 2017-04-18 15:44: "Statsbidraget till funktionsrättsrörelsen måste säkras"
Idag går Handikappförbunden ut med ett uttalande där vi ger uttryck för vår djupa oro över den pågående översynen av statsbidraget. Översynen har drivits fram av departementet och Socialstyrelsen, utan samråd med funktionsrättsrörelsen. Vi kräver därför att direktiven skrivs om.
 2017-02-23 10:52: "LSS - Låt den enskilde definiera sitt eget liv"
LSS innehåller centrala begrepp som speglar de principer som bär lagens syfte, exempelvis jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet och att leva som andra. I direktiven till den statliga översynen sägs att LSS är svårtolkad och att det bör utredas om begreppen bör definieras i lagen. Handikappförbundens menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser.
 2017-02-21 12:42: "Behandlande läkare vet mest om patienten"
Socialdepartementet kom nyligen med ett pm om ansvaret för försäkringsmedicinska utredningar som Handikappförbunden också lämnat synpunkter på. Departementet föreslår bland annat att landstingen får ett lagstadgat ansvar att utföra utredningarna. Men ingen vet om dessa utredningar faktiskt gör nytta, vilket Handikappförbunden ser som problematiskt.
 2017-02-08 09:36: "Handikappförbunden genomför parallellutredning av LSS"
Handikappförbunden har med anledning av den statliga översynen av den statliga assistansersättningen och LSS lagstiftningen (Dir 2016:40), samlat en arbetsgrupp bestående av representanter från flera av våra medlemsförbund. Arbetsgruppen kommer att genomföra en parallell utredning och bedriva löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.
 2017-02-07 07:00: "Oförsäkrade läkemedel utgör risk för patienter"
Årligen säljs hundratusentals förpackningar av oförsäkrade läkemedel på apoteken och varje år skadas ett antal patienter av dessa läkemedel. Under 2012 såldes 349 000 oförsäkrade förpackningar på apotek inom läkemedelsförmånen. Handikappförbunden vädjar nu i en skrivelse till sjukvårdsminister Gabriel Wikström att agera i frågan. Läkemedelsförsäkringen är en viktig patientsäkerhetsfråga.
 2016-12-21 17:20: "Regeringen tar flera bra initiativ, men situationen kräver nödstopp"
​Handikappförbunden menar att regeringen tar steg i rätt riktning med sitt förtydligande i regleringsbrevet till Försäkringskassan och med nya myndighetsuppdrag. Men regeringen måste redan nu ta ansvar och agera för att stoppa den pågående hanteringen av personlig assistans, där individer och familjer dagligen drabbas av orättvisa neddragningar och avslag, säger Stig Nyman, ordförande.
 2016-12-16 11:11: "Lagändring brådskar"
Åsa Regnérs vaga uttalanden under gårdagen om att skynda på förändringar i LSS lagen räcker inte. Handikappförbunden menar att det krävs snabba åtgärder för att räta upp det sluttande plan som hanteringen av personlig assistans och LSS är idag”, säger Pelle Kölhed vice ordförande i Handikappförbunden och expert i utredningen av LSS.
 2016-12-09 15:24: "​Vädjan till regeringen - Ompröva besluten om neddragen assistans"
Handikappförbunden lämnade idag, vid regeringens funktionshindersdelegation, över ett brev till Åsa Regnér, barn- äldre och jämställdhetsminister, med en vädjan om att regeringen omgående omprövar de beslut om kraftigt neddragen assistans som drabbar både familjer och individer som är assistansberättigade.
 2016-11-29 08:00: "Regeringen måste lyssna på FNs kritik"
Den 3 december firar vi ”En dag för alla”, internationella funktionsrättsdagen. Mot bakgrund av regeringens hantering av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har Handikappförbunden i år valt att tillsammans med många andra organisationer, ställa oss bakom den landsomfattande manifestationen "Assistans är frihet- rädda LSS".
 2016-11-07 11:28: "LSS ska utvecklas, inte avvecklas"
Handikappförbunden menar att regeringen nu måste svänga i frågan om personlig assistans. Om regeringen inte ska förlora sin trovärdighet krävs inte bara ett nytt regleringsbrev till Försäkringskassan, utan också tilläggsdirektiv till LSS utredningen som säkerställer rättstillämpning, kvalitet och rättvisa enligt lagens intentioner med andra incitament än besparingar.
 2016-10-19 15:28: "Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige"
Idag har Handikappförbundens kongress beslutat att organisationen ska byta namn till Funktionsrätt Sverige den 18 maj 2017. ”Namnet är väl valt och vilar på grunden för vårt arbete, nämligen mänskliga rättigheter som de förtydligas i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, säger Stig Nyman, ordförande.
 2016-10-18 13:29: "Sverige bryter mot FNs rekommendation kring mänskliga rättigheter"
Idag presenterar regeringen sin nya strategi om mänskliga rättigheter. Samtidigt skickar Handikappförbunden ett brev till FN för att informera om att Sverige bryter mot rekommendationen från FNs övervakningskommitté när det gäller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning .
 2016-09-20 11:24: "Regeringens budget saknar rättighetsperspektiv"
När regeringen nu redovisar sin budget kan Handikappförbunden återigen konstatera att Sverige fortfarande är långt ifrån att implementera det rättighetsperspektiv som FN kräver. ”Regeringens budget ger inte de förutsättningar som krävs för att nå målet om ett samhälle för alla”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.
 2016-09-15 09:44: "Välkommen höjning av lönebidraget - men fler förstärkningar behövs"
​Handikappförbunden välkomnar den efterlängtade höjningen av lönebidraget, även om den är blygsam, men saknar en mer helomfattande strategi för att komma tillrätta med arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning.
 2016-09-08 09:00: "Förvaltningsrätten avslår begäran om muntlig förhandling"
Lekebergs kommun vill tvinga 41-årige Anders att flytta från sitt boende på Sanna gård trots att han själv vill bo kvar. Nu har Förvaltningsrätten i Karlstad fattat beslut om att avslå Anders begäran om muntlig förhandling, trots att detta är en skyddad rätt enligt Europakonventionen.
 2016-09-07 15:10: "Daglig diskriminering – verklighet för många"
"Den föreslagna förstärkningen av diskrimineringslagen är en bra men otillräcklig början och Diskrimineringsombudsmannen, DO saknar nödvändig vilja och kompetens för att tolka och implementera bristande tillgänglighet som diskrimineringsform. Denna kritik uttrycker Handikappförbunden i en skrivelse som överlämnades vid ett möte med kulturdepartementet idag.
 2016-08-23 16:38: "Regeringen tar rätt beslut om sjuklöneansvaret "
Regeringen har idag dragit tillbaka sitt förslag om ett utökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna. ”Det gläder oss att regeringen lyssnat på Handikappförbundens och andras kritik", säger Stig Nyman.