Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsåret 2016 blir ett spännande år för Handikappförbunden. Dels pågår ett viktigt arbete med namnbyte som kommer få stora konsekvenser för framtiden, dels har kongressen 2015 fastställt en rad intressepolitiska mål som till vissa delar innebär stora politiska utmaningar. Efter drygt ett år med en ny regering har vi ännu inte sett att de höga ambitionerna i regeringsförklaringen omsatts inom funktionshinders­politiken. Under 2016 förväntas regeringen fatta några viktiga beslut som kommer att vara avgörande för framtiden. Dels ska en ny strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken fastställas, då nuvarande löper ut 2016. Arbetet med en ny MR-institution är påbörjad och kan komma att fastställas under året. En ny forskningsproposition ska också presenteras under hösten.

Verksamhetsplanen för 2016 fastställs av styrelsen i anslutning till budget och ambitionsnivån behöver definieras utifrån befintliga resurser. Verksamhetsåret 2016 är det tidsutrymme då kongressmålen kan verkställas för att kunna redovisas inför nästa kongress, våren 2017. Under verksamhetsåret 2017 ska också Handikapp­förbundens 75-årsjubileum uppmärksammas.

Arbetet med de olika kongressbesluten har under verksamhetsåret 2015 kunnat påbörjas i olika stor utsträckning. Vissa kongressbeslut har en pågående politisk process, där regeringen tagit olika initiativ i linje med våra krav. Andra kongressbeslut kräver olika grad av påverkans- och opinionsarbete innan de kan bli verklighet.

 

Organisationsutveckling
 

Namnbytet

Förutom de olika intressepolitiska mål som kongressen beslutat, finns också beslutet om att genomföra ett namnbyte där ordet ”handikapp” inte ingår. Arbetet är påbörjat, en arbetsgrupp är tillsatt och konsultföretaget JKL är anlitat för den första fasen i processen. I början av året går vi ut med information om hur processen kommer att gå till.

Namnbytesprocessen är planerad i tre steg, där det första är förankring och omvärldsanalys som sker under början av året. Det andra steget i processen är själva namngenereringen, som är tänkt att ske under april och maj. Ett nytt namn planeras fastställas på en extra kongress som hålls i oktober. Framtagning av logotyp och grafisk profil genomförs parallellt. Det tredje steget i processen är lansering och implementering för att det nya namnet ska kunna lanseras externt vid den ordinarie kongressen våren 2017. Arbetet kommer att innebära en rad olika interna och externa kommunikations­insatser, bland annat framtagandet av en ny logotyp och grafisk profil samt utvecklandet av en ny webbplats.

Flytt till nya lokaler

Vårt nuvarande hyreskontrakt för kansliets lokaler hos Vasakronan i Sundbyberg, löper ut per den sista december 2016. Under hösten har vi fått besked om att huset ska rivas, det blir alltså aktuellt att flytta kansliet. En dialog är inledd med hyresvärden om alternativa lokaler och med våra andrahandshyresgäster, de medlemsförbund som hyr in sig hos oss idag. Ambitionen för de nya lokalerna är att de ska ha mycket högt ställda krav på tillgänglighet men också vara mer ändamålsenliga för de behov vi ser idag och för framtiden. En intresseförfrågan ska ställas till samtliga medlemsförbund om behov och önskemål om att samnyttja de framtida lokalerna med flera förbund.

Vi har sedan ett drygt år tillbaka fört diskussioner med Akademikerförbundet SSR och fastighetsbolaget Vasakronan kring ett djupare samarbete kring universellt utformade arbetsplatser. En gemensam programförklaring är färdig att antas och ska sedan efterföljas av olika konkreta samarbeten utifrån behov och resurser. Ett önskemål från Vasakronan har varit att genomföra ett eller flera pilotprojekt, där konceptet om universell utformning kan tillämpas i praktiken i en kontorsmiljö, där både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön planeras inkluderande. Eftersom vi nu står inför en egen kansliflytt, skulle det kunna innebära att utformningen av vårt eget kansli skulle kunna utgöra en pilotverksamhet för universell utformning.

Avstamp 2017

Verksamhetsåret 2017 firar Handikappförbunden 75-årsjubileum.

På kongressen 2017 ska det nya namnet lanseras och eventuellt sker det en flytt till nya lokaler i samma veva. Var och en av dessa händelser innebär både insatser och engagemang från organisationen. Genom att koppla samman namnbytet, flytten och vårt jubileum kan vi hitta en riktning och en känsla av att vi förflyttar oss till någonting snarare än att vi flyttar från något. Målet blir att ännu starkare och enade göra ett avstamp 2017.

 

Intressepolitiska kongressmål

 

Förstärkt samhällsstöd till vårt viktiga demokratiarbete

Statsbidragen har justerats upp marginellt i samband med regeringens senaste budgetproposition. Påverkansarbetet behöver fortgå för att uppnå en höjning som motsvarar kostnadsutvecklingen sedan den förra höjningen 2008 samt en framtida indexreglering. Argumentationen ska tydligare vila på vårt viktiga demokratiarbete och vår roll som definieras av FN-konventionens artikel 4:3 samt artikel 33.

I detta arbete blir Demokratiutredningens betänkande (januari) och Utredningen om civilsamhället (februari) viktiga. Även FN-rapportören Catalina Devandas rapport under året om hur konventionsstaterna efterlever artikel 4:3 i FN-konventionen om att aktivt involvera funktionshindersorganisationerna i beslutsfattande processer.

Kommande strategi för funktionshinderpolitiken – ett kraftigare politiskt verktyg

Myndigheten för Delaktighet har ett regeringsuppdrag till juni att ta fram underlag inför kommande strategi (S2011/11074/FST). Vårt engagemang i MfD:s uppdrag fortsätter. Parallellt med detta kommer vi föra en direkt dialog med regeringen kring den kommande strategin för att uppnå kongressmålet om att den kommande strategin måste bli ett starkare politiskt verktyg.

Kommande forskningsproposition ska ha ett starkt funktionshinderperspektiv

Inför kommande forskningspolitiska proposition som ska presenteras av regeringen till hösten, kommer vi att redogöra för våra synpunkter. Det kommer bland annat ske till ansvarigt statsråd i januari inför hennes medverkan på regeringens funktionshindersdelegation den 12 februari. Påverkansarbetet om behovet av förstärkt kunskap i enlighet med FN-konventionens artikel 31 och övervakningskommitténs rekommendationer kring detta är utgångspunkten. Vi kommer också agera för att förbättra insamlingen av nödvändig grunddata inom olika samhällsområden.

En oberoende MR-institution inrättas i Sverige

Processen med inrättandet av en ny MR-institution är initierat av regeringen och vi kommer vara fortsatt engagerade i det arbetet. Tillsammans med andra MR-organisationer planerar vi bland annat att anordna ett seminarium i riksdagen i mars.

Vårt pågående utvecklingsarbete inom projektet Från snack till verkstad är en del av vårt påverkansarbete och har ett bredare uppdrag att arbeta utifrån FN-konventionen och övervakningskommitténs rekommendationer.

Universellt utformad samhällsplanering ska utredas

Påverkansarbetet för att få till stånd en utredning om universell utformning med parlamentarisk koppling behöver fortgå. En utmaning ligger i att etablera begreppet och skapa en större kunskap om dess betydelse. Påverkansarbetet är därför i hög grad en kommunikativ fråga, en kommunikationsplan har utarbetats. I alla sammanhang där tillgänglighet diskuteras vill vi föra in begreppet. EU:s nya tillgänglighetsdirektiv ger möjlighet att förstärka arbetet för universell utformning.

Bristande tillgänglighet ska förstärkas i diskrimineringslagen

Regeringen har i sin regeringsförklaring utlovat en förstärkning av diskrimineringslagen så att skyddet mot bristande tillgänglighet förstärks.

Vi kommer vara fortsatt aktiva i dialogen med regeringen kring detta och i linje med kongressbeslutet ska vi eftersträva en bättre harmonisering med promemorian Bortom fagert tal, vilket innebär att ambitionen måste vara högre än att undanröja undantagen för småföretag i nuvarande lagstiftning. Vi är medlemmar i föreningen Med lagen som verktyg och samarbetar med Independent Living Institute i deras projekt samma namn, vars syfte är att driva fram prejudicerande rättsfall.

Nationell plan för universell utformning i standardisering

Påverkansarbetet inom standardiseringen kommer fortgå som tidigare, där vi bland annat har verksamhet finansierat av Konsumentverket för att samordna förbundens arbete i olika standardiseringskommittéer. Vårt pågående utvecklingsarbete inom projektet Alla vinner är en del av vårt påverkansarbete genom att förstärka kunskapen hos medlemsförbund och inom olika branscher

En fungerande socialförsäkring

Utifrån Riksrevisionens kritik av aktivitetsersättningen (RiR 2015:7), så gör regeringen en översyn av regelverket. Vi följer det arbetet och fokus under verksamhetsåret kommer vara just aktivitetsersättningen och den låga försörjningsnivån som personer med så kallad garantinivå lever under. En ny plattform för försörjning ska under året tas fram.

En fungerande rehabilitering efter behov

På regeringens funktionshindersdelegation har frågan lyfts om att regeringen borde göra en översyn av den samlade tillgången till rehabilitering i relation till de samlade behoven. Vårt påverkansarbete kommer vara inriktat på att fortsatt försöka initiera en sådan översyn.

Reformerade arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsmarknadsministern har muntligt redogjort för vilka förslag i Funka­utredningen som regeringen planerar genomföra. En promemoria bereds för närvarande inom arbetsmarknadsdepartementet. Vi följer det arbetet och kommer behöva driva fortsatt påverkansarbete i de delar som regeringen inte planerar åtgärda, exempelvis en höjning av lönebidragstaket.

Fler anställningar i offentlig sektor

Den förra regeringens satsning på praktikplatser hos statliga arbetsgivare har fått ett svagt utfall och nuvarande regering har inte presenterat några åtgärder. En fortsatt dialog behövs med regeringen om nya satsningar eller förändringar i nuvarande praktikantprogram.

Vårdprogram för ökad jämlikhet

Vårdprogram är liksom nationella riktlinjer diagnosbaserade. Utvecklingen av vårdprogram är därför i första hand en fråga för respektive förbund. Vårt arbete är inriktat på att stötta förbunden i detta arbete, framförallt att stimulera ett erfarenhetsutbyte mellan stora och små förbund. Vårt påverkansarbeteför att den senaste kunskapen om vård och behandling snabbare och bättre ska implementeras inom hela vården, kommer att fortgå.

Effektivare vård vid kroniska sjukdomar

Regeringen har bibehållit den förra regeringens satsning på en bättre kronikervård. Vårt pågående utvecklingsarbete inom projektet En fungerande primärvård är en del i denna satsning. Vi arbetar också brett med att värna riksdagens prioriteringsbeslut om att den som har störst behov ska erbjudas vård först.

En säkrare läkemedelsförsörjning

Under verksamhetsåret planerar vi sammanställa en rapport baserad på våra medlemsförbunds erfarenheter av olika problem kring läkemedelsförsörjningen.  Rapporten kommer att utgöra ett underlag för att påverka läkemedelspolitiken.

En fungerande jämlik hjälpmedelsförsörjning

Regeringen har beslutat tillsätta en utredning kring hjälpmedel inom hälso- och sjukvårdslagen (Dir 2015:134). Vi har inför utredningen lämnat in synpunkter till direktivet. Parallellt med detta fortsätter vårt påverkansarbete för att få en sammanhållen hjälpmedelsförsörjning.

Frågan om hemmasittande barn med funktionsnedsättning i skolan ska utredas

Regeringen har tillsatt utredningen Att vända frånvaro till närvaro (Dir 2015:19) som ska utreda den problematik som vi belyst i vårt kongressbeslut. Vi kommer följa och vara engagerade i utredningen.

Ökad kunskap om elever med funktionsnedsättning

Flera av de initiativ som regeringen tagit inom skolområdet berör i hög utsträckning elever med funktionsnedsättningar. Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti (Dir 2015:65) är viktig att följa. Likaså regeringens aviserade satsning på specialpedagogik i grundskolan liknande Läslyftet och Mattelyftet. Vårt påverkansarbete för att få in mer kunskap om funktionsnedsättningar i lärarutbildning och rektorsutbildning behöver fortgå. Vårt pågående utvecklingsarbete inom projektet DATE är en del av vårt påverkansarbete.

Ökat stöd till familjer med funktionsnedsättning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag och metodstöd om föräldraskap och om samordning av insatser till barn och unga med funktionsnedsättning (S2015/07318/FST). Uppdraget innebär en uppföljning av Riksrevisionens rapport från 2011 om den bristande samordningen kring barn och unga. Vi kommer vara fortsatt engagerade i Socialstyrelsens uppdrag. Vårt pågående utvecklingsarbete inom projektet Det outsagda är en del av vårt påverkansarbete.

Barnrättskommittén kommer med sitt slutbetänkande i februari om hur Barn­konventionen ska omsättas i lag. Vi kommer ha ett fortsatt engagemang i det arbetet.

Intentionerna i LSS behöver återupprättas

Inom kort beslutar regeringen tillsätta en utredning för att göra en översyn av LSS. Vi har lämnat synpunkter inför direktiven och räknar med att få en aktiv roll i utredningen. Under utredningens gång kan det bli aktuellt att formera en arbetsgrupp bestående av olika förbundsrepresentanter som kan följa utredningens arbete. Vi kommer troligtvis behöva vara mer aktiva i detta utredningsarbete än brukligt för att intentionerna med LSS ska kunna återupprättas. Påverkansarbetet kan innebära både att ta fram nya kunskapsunderlag som att bedriva ett aktivt opinionsarbete.

Motion om folkhögskolor

Kongressen biföll en motion om att förstärka folkhögskolornas möjlighet att erbjuda utbildning till personer med olika funktionsnedsättningar. Arbetet med kongressmotionen har börjats med en inventering bland förbunden. Under början av verksamhetsåret ska en plan för det fortsatta påverkansarbetet tas fram.

Löpande intressepolitiskt arbete

Remisshanteringen är en central del i vårt löpande intressepolitiska arbete. Arbetet med remissyttranden innebär löpande ställningstaganden i olika sakfrågor i dialog med medlemsförbunden. Under 2015 avgavs 31 remissyttranden av 61 inkomna remisser. (2014 avgavs 23 av 54, 2013 avgavs 33 av 61).

Den externa representationen i olika myndighetssamråd utgör fortsatt ett omfattande arbete där idag ca 130 personer representerar Handikappförbunden i närmare 80 olika samråd. Behovet av att utveckla samråden med de A-myndigheter som styrelsen definierat, kvarstår. Endast ett fåtal har vi lyckats sluta samarbetsavtal med. Likaså finns ett fortsatt behov av att hitta lösningar för kommunikationen mellan olika samrådsrepresentanter, styrelsen och medlemsförbunden. I utvecklingen av ny webbplats till följd av namnbytet behöver det samlade kommunikationsbehovet för både extern representation och remisshantering ses över.

Handikappförbundens kunskap och synpunkter är fortsatt starkt efterfrågade i olika sammanhang och dagligen får vi förfrågningar, inte bara från medlemsförbund och län utan i hög utsträckning från myndigheter, utredningar, forskare, massmedia och andra externa aktörer. Det anseende vi har av att kunna ge korrekt information ur ett brett funktionshinderperspektiv är angeläget att värna och utgör en viktig del av vårt löpande intressepolitiska arbete.

 

Möten, konferenser och publika evenemang

Interna möten och konferenser

Styrelsen planerar under 2016 att hålla fem styrelsemöten.

Fyra Ordförandemöten planeras, varav en i anslutning till Internationella funktionshindersdagen den 3 dec.

Två Länskonferenser planeras i anslutning till LIF:s flerlänsmöten.

Våra olika nätverk för de fyra prioriterade kongressområdena håller regelbundna möten under ledning av ansvariga styrelseledamöter. Europaforum, nätverket för europafrågor, likaså. Från kansliet arrangeras regelbundna kanslichefsträffar och emellanåt också kommunikatörsträffar. Projektet Från snack till verkstad kommer att etablera ett nätverk för förbundsjurister.

Utåtriktade evenemang

Under verksamhetsåret 2016 planerar vi arrangera utåtriktade evenemang vid fyra tillfällen. Utöver dessa medverkar vi bland annat genom våra projekt vid ett antal andra publika evenemang, t.ex. MR-dagarna och Barnrättsdagarna.

I samarbete med den svenska representationen av EU-kommissionen planeras ett seminarium under våren kring det nyligen antagna Tillgänglighetsdirektivet.

Till Almedalen 2016 planerar vi utöka våra aktiviteter med fokus på två frågor: LSS och Universell utformning. Liksom tidigare år samordnar vi ett antal förbund i vårt tält, där vi också håller partiutfrågningar och seminarier. Inför årets Almedalsvecka ska vi producera en bilaga till Dagens Samhälle som också kommer att spridas på Almedalen. En särskild redaktionsgrupp formeras i början av året för det arbetet.

Värdar för årets Public Service-dag till hösten är Utbildningsradion. De tre bolagen har inlett en översyn av samarbetet kring dagen. Vår utgångspunkt är att medverka som en av fyra arrangörer i likhet med de senaste åtta årens samarbete.

Den internationella funktionshinderdagen den 3 december kommer arrangeras i likhet med det senaste evenemanget, tema fastställs under våren.

Kommunikation

Kommunikationsarbetet kommer under 2016 att domineras av Handikapp­förbundens namnbyte och flytt av kansliet. Till 2016 förstärks kansliet permanent med en kommunikatör på 50 procent, vilket innebär att vi nu har 75 procent personella resurser för kommunikationsarbete och 50 procent för pressarbete.

Pressarbete

Pressarbetet för året fastställs i särskild plan.

Nyhetsbrev

Vårt interna nyhetsbrev och det externa nyhetsbrevet kommer ges ut enligt en utgivningsplan som fastställs separat. Det interna kommunikationsarbetet behöver förstärkas med anledning av namnbytet.

Webb

Med förstärkningen av kommunikationsarbetet kommer nuvarande webb att kunna underhållas bättre. Till följd av det kommande namnbytet påbörjas arbetet med utvecklingen av en ny webbplats under året.

Sociala media

Handikappförbundens löpande kommunikationsarbete på Facebook och Twitter kommer att fortgå som tidigare.

 

Pågående projekt

 

Projektet Alla vinner syftar till att förstärka medlemsförbundens delaktighet i standardiseringsarbete och att kunskapen om tillgänglighet och universell utformning förstärks inom standardiseringen. Projektet är finansierat av Arvsfonden och pågår till augusti 2018.

Projektet DATE arbetar med att ta fram tre lärmaterial om likabehandling och tillgänglighet inom skolan. Materialen riktas till förskolan, årskurs F-3 och gymnasieskolan. Projektet är finansierat av Arvsfonden och drivs i samarbete med SPSM till december 2017.

Projektet Det Outsagda skapar en öppen perspektivbank med filmer, bilder, texter och ljudfiler där barn med funktionsnedsättning, syskon och föräldrar berättar om de tankar och känslor som inte blir sagda, men som kanske borde sägas. Projektet är finansierat av Arvsfonden och pågår till november 2017.

Projektet En väl fungerande primärvård syftar till att klargöra vilka faktorer som gör att en vårdcentral fungerar optimalt och att initiera kompetens- och kunskaps­utveckling i samverkan mellan patienter och personal. Projektet är finansierat av regeringen och drivs i samarbete med fyra medlemsförbund till april 2017.

Projektet Från snack till verkstad syftar till att förstärka tillämpningen av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Projektet ska skapa en verktygslåda för funktionshinderrörelsen att följa upp FN:s rekommendationer, initiera fem rättsfall med konventionskonform tolkning, skapa en guide till enskilda individer och en handbok till föräldrar. Projektet är finansierat av Arvsfonden och pågår till september 2018.